33 Gayon ma'y … Luke 13:18-35 Kingdom Parables / The Narrow Door / Jesus Warned Herod Wants To Kill Him; Luke 14:1-24 Jesus Heals Man Of Dropsy On Sabbath / Teaches Wisdom Of Not Seeking Places Of Honor For Oneself / Parable Of Banquet Dinner; Luke 14:25-15:10 Jesus Teaches Cost Of Discipleship & Two Parables Which Show How God Seeks Out The Lost; Luke 15:11-32 Jesus Teaches The Parable … O yaong labingwalo, na nalagpakan ng moog sa Siloe, at nangamatay, ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kay sa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo. (23-30) Christ's reproof to Herod, and to the people of Jerusalem. Version. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. 30 3 I tell you, no! Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. Lucas 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo … luke 17:7 10 reflection tagalog 27/12/2020 Sin categoría Icing definition, a sweet, creamy spread, as of confectioners' sugar, butter, and flavoring, for covering cakes, cookies, etc. At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagka't si Jesus ay nagpagaling nang sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, May anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa: kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng sabbath. Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 22At siya'y yumaon sa kaniyang lakad sa mga bayan at mga nayon, na nagtuturo, at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. 4 Luke 13 . 13At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. 24 27At sasabihin niya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Give us each day our daily bread. This … Tagalog Bible: Luke. When Peter saw how strong the wind was, he was afraid and started sinking. Verses 35-36. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. Biyernes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon 1 Juan 5, 5-13 Salmo 147, 12-13. At sasabihin niya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Datapuwa't sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawa't isa sa inyo sa sabbath ang kaniyang bakang lalake o ang kaniyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? English-Tagalog Bible. Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. LK 13:14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day. Luke 13 - NIV: Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. • 10 At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga nang araw ng sabbath. Luke 13 - NIV: Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. 30At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. 3:08. Why did the children of Israel wander for 40 years? Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. Jesus’ Teaching on Prayer - One day Jesus was praying in a certain place. Human translations with examples: warm, luke, luka, lucio, lucas 13, kain puke, nag hamon, magpaaraw, mainitinit. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kaniyang tinawag siya, at sinabi niya sa kaniya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit. At sinabi niya sa kanila, Contextual translation of "luke13:11" into Tagalog. Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. At sinabi niya sa nagaalaga ng ubasan, Narito, tatlong taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan: putulin mo; bakit pa makasisikip sa lupa? 13. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. 11At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. At ang babaing itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng labingwalong taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng sabbath? Repent or Perish Luke 13. 7:52 . 14-15. 13 Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mangaliligtas? How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 1 Işık Abla Recommended for you. Sinabi nga niya, Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? (10-17) The parables of the mustard seed, and leaven. When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” He said to them, “When you pray, say: “‘Father, hallowed be your name, your kingdom come. • Not at all. (2 Chronicles 12:14). Bible. 10 Now he was teaching in one of the synagogues on the sabbath. LK 13:13 And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God. Jesus’ Teaching on Prayer - One day Jesus was praying in a certain place. 5 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, … Contextual translation of "luke warm" into Tagalog. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 18Sinabi nga niya, Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? 3 Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 4 Lucas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kaniyang mga kaalit: at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. Luke 13:22-30 The Journey to Jerusalem – 2 Conversion – Going Deeper Luke emphasised again his setting. At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. 8 If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 19 The Mustard Seed and the Leaven Luke 13. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 11 And just then there appeared a woman with a spirit that had crippled her for eighteen years. Amazing Testimony with Passion of the Christ Actor! Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 31 Datapuwa't sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawa't isa sa inyo sa sabbath ang kaniyang bakang lalake o ang kaniyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. But unless you repent, you too will all perish. 13 1-5 About that time some people came up and told him about the Galileans Pilate had killed while they were at worship, mixing their blood with the blood of the sacrifices on the altar. Repent or Perish. 24Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. 7 What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 35Narito, sa inyo'y iniwang walang anoman ang inyong bahay: at sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. sata, same as Heb. O yaong labingwalo, na nalagpakan ng moog sa Siloe, at nangamatay, ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kay sa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? 21 Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. He said to them, "Go and tell that fox for me, 'Listen, I am casting out demons and performing cures today and tomorrow, and on the third day I finish my work. LK 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. At pagsagot niya'y sinabi sa kaniya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito, hanggang sa aking mahukayan sa palibot, at malagyan ng pataba: At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo. Sinabi nga niya, Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Verses 1-5. Working for a Peaceful World for Humans, Animals and the Environment. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? But if not, you can; Luke 13:11 straighten up; Luke 13:15 NU, M Hypocrites; Luke 13:19 NU omits large; Luke 13:21 yeast; Luke 13:21 Gr. Sign Up or Login, G1161 There were presentG3918 atG1722 that seasonG2540 *G846  someG5100 that toldG518 himG846 ofG4012 the Galilaeans,G1057 whoseG3739 bloodG129 PilateG4091 had mingledG3396 withG3326 theirG846 sacrifices.G2378, To Get the full list of Strongs: Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, at ayaw kayo!